San Antonio, Texas - April 18, 1972Elvis talking with members his entourage.